Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som finns överallt omkring oss, även på arbetsplatser. Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer, och det är därför arbetsgivare i Sverige har en viktig uppgift att se till att deras arbetsmiljö är säker från denna fara.

Radon är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning och orsakar ungefär 500 fall av lungcancer varje år. För att minska risken för exponering är det avgörande att radonhalten på arbetsplatser mäts och övervakas regelbundet.

Enligt den nya Strålskyddslagen, som infördes 2018, har arbetsgivare ansvaret för att säkerställa att deras arbetstagare inte exponeras för farliga nivåer av radon. Radonhalterna på arbetsplatser måste mätas minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till och med 30 april). Om radonhalterna överstiger referensnivån på 200 Bq/m³ måste åtgärder vidtas för att minska dem.

Det bästa sättet att mäta radon på arbetsplatser är att använda radonmätare som kan beställas från specialiserade radonmätningsföretag och laboratorier. En långtidsmätning, som varar i minst två månader, ger det mest tillförlitliga resultatet. Om radonhalterna visar sig vara höga, är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att minska dem och förbättra arbetsmiljön.

Från och med oktober 2021 har en ny och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser börjat användas. Denna moderniserade metod ersätter den tidigare från 2004 och syftar till att öka noggrannheten och tillförlitligheten hos radonmätningar på arbetsplatser.

Radon är en potentiellt farlig gas som kan påverka arbetsplatsers säkerhet och arbetstagares hälsa. Genom att följa lagstadgade krav på radonmätning och vidta åtgärder om nödvändigt kan arbetsgivare bidra till att minimera risken för radonrelaterade hälsoproblem och skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Det är ett ansvar som inte bör underskattas.