Med ett tydligt fokus på att investera långsiktigt i globala kvalitetsbolag har Fair Investments överavkastat globala världsindex under lång tid. Genom att bara ta ut avgifter när fonden presterar säkerställs att andelsägarnas intressen sätts i första rummet. Oskar Robertsson, Kommersiell Koordinator och Jan Haversten, Lic. Försäkrings- och Investeringsrådgivare på Fair Investments.

 

I en värld av finansmarknader som ständigt präglas av förändring och osäkerhet är det vitalt att hitta en investeringsstrategi som är både hållbar och lönsam på lång sikt. Fair Investments, ett framstående investeringsföretag, har en sådan strategi. Med en tydlig inriktning på att placera kapital i globala kvalitetsbolag, har Fair Investments visat sig överavkasta globala världsindex under en lång tidsperiod. Vi satte oss ned med Oskar Robertsson, Kommersiell Koordinator, och Jan Haversten, Lic. Försäkrings- och Investeringsrådgivare på Fair Investments, för att lära oss mer om deras framgångsrika investeringsfilosofi och hur de tar hand om sina kunder.

 

En strategi för långsiktiga vinnare

Fair Investments har en tydlig strategi när det gäller att välja de bästa företagen att investera i. Oskar Robertsson, Kommersiell Koordinator på Fair Investments, förklarar: “Fokus ligger på att identifiera kvalitetsbolag som över tid kan försvara en stark underliggande tillväxt.” Denna grundläggande strategi har varit kärnan i Fair Investments framgång.

Det är viktigt att förstå att aktiemarknaden ibland är präglad av oro och volatilitet. Den senaste tiden har den ökade osäkerheten om faktorer som inflation, högre räntor och geopolitiska spänningar skapat en ökad riskpremie på marknaden. Men enligt Oskar är denna oro en möjlighet om man har gjort sin hemläxa när det gäller val av bolag.

Oskar understryker vikten av att fokusera på bolagsspecifika faktorer istället för makrofaktorer. “Så länge bolaget levererar så kommer kortsiktiga nedgångar på börsen bjuda på intressanta möjligheter för oss och våra andelsägare, men det gäller att orka vara långsiktig.” Med andra ord, Fair Investments tror på att ignorera den kortsiktiga volatiliteten och istället hålla fast vid sin långsiktiga investeringsstrategi.

Oskar förklarar vidare att multipeln, det vill säga hur många gånger det underliggande värdet av ett bolags aktie handlas till, kan ha en stor påverkan på aktiekursen på kort sikt. Men på lång sikt har den mindre betydelse. “På kort sikt är marknaden en popularitetstävling där multipeln kan ses som den tydligaste referenspunkten. På lång sikt är det en bolagstävling. Det är mycket lättare att förutse bolagens utveckling än multipelns och det är här vår förvaltningsfilosofi kommer in i bilden.”

 

Konsten att hitta förutsägbara kassaflöden

Bakom Fair Investments investeringsstrategi ligger en filosofi som kallas Camp-B, som syftar till att hitta bolag med förutsägbara kassaflöden. Jan Haversten, en licensierad Försäkrings- och Investeringsrådgivare på Fair Investments, ger oss en inblick i denna filosofi: “Filosofin bygger på att investera i bolag med starka balansräkningar så att vi står väl rustade när det skakar på marknaden. Vi tittar på faktorer som konkurrensfördelar, affärsmodell, ledning, kapitalallokeringsförmåga, pricing power, lönsamhet, efterfrågan och potential. Vi använder kvantitativa modeller för att identifiera dessa bolag och går sedan djupare för att se vilka som möter våra kriterier.”

Denna metodik sätter tonen för hur Fair Investments väljer sina investeringar. Genom att noggrant granska de underliggande faktorerna som påverkar ett bolags prestation, kan de bygga en portfölj av företag som har potentialen att leverera på lång sikt. Här är några av de nyckelfaktorer de tittar på:

  • Konkurrensfördelar

Bolag som har en unik konkurrensfördel eller en stark marknadsposition har en högre sannolikhet att lyckas på lång sikt.

  • Affärsmodell

En sund och skalbar affärsmodell är avgörande för en företags framgång över tid.

  • Ledning

Kompetent och ansvarsfull ledning är en viktig faktor som kan påverka hur väl ett bolag presterar.

  • Kapitalallokeringsförmåga

Företag som effektivt allokerar sitt kapital för att maximera avkastningen är mer attraktiva för investeringar.

  • Pricing power

Företag med förmågan att höja priser och behålla sina kunder har en fördel i en konkurrensutsatt marknad.

  • Lönsamhet

En sund lönsamhet är grundläggande för att ett bolag ska överleva och växa över tid.

  • Efterfrågan och potential

Att förstå marknadstrender och en produkts eller tjänsts potentiella tillväxt är en viktig del av investeringsanalysen.

 

Spets fonden – en “fair” förvaltning

Fair Investments förvaltar en fond som de kallar “Spets fonden,” som innehåller ett 30-tal olika investeringar, främst med global exponering. Jan Haversten förklarar: “Vi investerar globalt och låter förvaltningsmodellen styra den geografiska exponeringen. Samtliga bolag måste möta modellens krav på kvalitet.”

Det som särskiljer Fair Investments och deras Spets fond från många andra investeringsfonder är deras avgiftsmodell. De tar bara ut avgifter när de presterar och överträffar tidigare högsta notering (High-Water Mark). Detta innebär att om fonden inte presterar, betalar investerarna inte några avgifter. Jan poängterar att denna modell delar risk och skapar incitament för att generera god avkastning för andelsägarna. “Vi har alltså ett gemensamt incitament med våra kunder att skapa bästa tänkbara förvaltningsresultat, samt att vi delar risken med våra andelsägare. Vi tycker att det är ett mer ‘fair’ sätt att förvalta andras pengar på.”

Denna affärsmodell ger Fair Investments och deras kunder en stark relation byggd på ömsesidigt förtroende. Fondförvaltaren tjänar endast när investeringarna är lönsamma, vilket skapar en trygg och givande miljö för långsiktiga investeringar.

 

Sammanfattning – Fair Investments

Fair Investments har utvecklat en investeringsstrategi som fokuserar på kvalitetsbolag, långsiktig tillväxt och förutsägbara kassaflöden. Genom att ignorera kortsiktiga marknadsfluktuationer och istället fokusera på de underliggande faktorerna som påverkar bolagens prestation, har de skapat en imponerande avkastningshistorik. Deras Spets fond tar endast ut avgifter när de överträffar tidigare högsta notering, vilket skapar en stark koppling mellan förvaltaren och deras kunder.

Fair Investments har visat att deras strategi fungerar genom att kontinuerligt överträffa marknaden och leverera resultat till sina investerare. Med en övertygande filosofi och en transparent avgiftsstruktur kan de vara en attraktiv destination för investerare som söker långsiktig tillväxt och en “fair” förvaltning av sina pengar.