När det kommer till arbetsmiljön är säkerheten otroligt viktig. En del av denna säkerhet innefattar att kontrollera radonhalten i arbetslokaler. Låt oss klargöra processen och de regler som gäller för radonmätning på arbetsplatser.

Arbetsgivaren har ansvaret

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker. Det inkluderar att ha koll på radonhalten. På arbetsplatsen ska alla känna sig trygga och säkra. Regleringen av radon på arbetsplatser omfattas av strålskyddslagen, strålskyddsförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering.

Radon utgör en hälsorisk

Det är välkänt att inandning av radon utgör en hälsorisk. Långvarig exponering för radon ökar främst risken för lungcancer. I Sverige är radonexponering den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall varje år. 

Varför utföra radonmätning på arbetsplatsen?

En radonmätning på arbetsplatsen bör göras om det inte tidigare har genomförts någon mätning eller om den senaste mätningen är över tio år gammal. Dessutom är det viktigt att utföra en mätning efter eventuella byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten. Åtgärder som kan påverka radonhalten inkluderar ändringar i värme, ventilation, vatten eller strukturella förändringar som påverkar byggnadens grund, väggar eller ventilationssystem. Mätningen ska ske under eldningssäsongen, vilket innebär perioden från den 1 oktober till den 30 april.

Den nya och förbättrade metodbeskrivningen

Från och med den 1 oktober 2021 har en förbättrad metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser trätt i kraft. Denna nya metodbeskrivning är utformad för att förbättra noggrannheten vid bedömning av radonhalten och ersätter den tidigare från 2004.

Mätning av radonhalten

Först och främst rekommenderas en långtidsmätning för att uppskatta radonhalten under arbetstid och jämföra med referensnivån. Om det inte är praktiskt att genomföra en långtidsmätning kan en korttidsmätning eller en momentan mätning användas för att fastställa radonhalten. Det bör dock noteras att dessa typer av mätningar inte kan användas för att uppskatta årsmedelvärdet. 

Radonmätning

Det är avgörande att planera och utföra radonmätningen så att den är så representativ som möjligt för de anställdas tidsmässiga vistelse på arbetsplatsen. Det är viktigt att se till att uppvärmning och ventilation är inställda som de normalt skulle vara under mätperioden.

Åtgärder vid förhöjda radonhalter

Om en mätning visar förhöjda radonhalter måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska halterna. Efter eventuell radonsanering, det vill säga efter att radonsänkande åtgärder har vidtagits, bör en ny mätning utföras för att kontrollera om åtgärderna har haft önskad effekt. 

Beställ radonmätning här för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö!